Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt van de website van HC@Home gaat akkoord met onderstaande bepalingen. HC@Home is een handelsnaam van Stichting Health Cam Institute. HC@Home behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

HC@Home is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. HC@Home streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan HC@Home niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

HC@Home aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het uploaden en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere websites

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites. HC@Home is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt HC@Home met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform de privacy verklaring.

Auteursrecht

HC@Home spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-) namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

HC@Home aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover HC@Home beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft HC@Home deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van HC@Home zijn auteursrechterlijk beschermd. Gebruikt van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.