Privacy

HC@Home hecht grote waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige verwerking hiervan. HC@Home is een handelsnaam van Stichting Health Cam Institute.

Persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie van patiënten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HC@Home houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG hieraan stelt.

De behandelend arts, uw zorgverlener, is de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. HC@Home is de verwerker voor de zorgverlener voor zover het de HC@Home dienstverlening betreft. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie met inzet van de HC@Home dienstverlening is door de zorgverlener een verwerkersovereenkomst met HC@Home afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen geregeld. Die verplichtingen richten zich onder meer op het aantoonbaar en controleerbaar veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie. Voor vragen over of het uitoefenen van rechten ter attentie van de verwerking van persoonsgegevens neemt u contact op met uw zorgverlener.

Alleen de patiënt en diens zorgverlener(s) hebben toegang tot de persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie.

HC@Home verwerkt geen persoonsgegevens, medische gegevens en/of gezondheidsinformatie van patiënten voordat de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor deze verwerking.

HC@Home verwerkt, waar noodzakelijk, de volgende gegevens van patiënten: naam, adres en woonplaats (NAW), Burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, en gegevens over gemeten hartfrequentie, bloeddruk, gewicht, zuurstofgehalte, temperatuur en gegevens over de geleverde inspanning/activiteit. Ook kunnen digitale vragenlijsten worden verwerkt. Door de combinatie van deze gegevens kunnen patiënten door hun zorgverlener(s) worden geïdentificeerd en kan op afstand de ontwikkeling van de metingen worden gevolgd.

Het BSN wordt gekoppeld aan de meetgegevens. De verwerking van het BSN vloeit voort uit de verplichting voor de zorgverlener om, op grond van de artikel 4, 5 en 6 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, de identiteit van de patiënt vast te stellen. De eerdergenoemde verwerkersovereenkomst die de zorgverlener met HC@Home heeft afgesloten rechtvaardigt de verwerking van het BSN door HC@Home. Daarnaast verwerkt HC@Home NAW gegevens die nodig zijn in verband met de logistieke, administratieve en financiële afwikkeling van de HC@Home dienstverlening. Het e-mailadres is vereist voor het versturen van een eenmalig activatie code, alsmede ten behoeve van de helpdesk.

Voorts verwerkt HC@Home persoonsgegevens van zorgverleners, namelijk hun naam, specialisme, adres en plaats van vestiging, telefoonnummer en hun e-mailadres. Via een contract met HC@Home wordt door de zorgverleners toestemming gegeven om deze gegevens van hen te verwerken.

Op de website van HC@Home worden van bezoekers de algemene bezoek gegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de dienstverlening te optimaliseren en efficiënte ondersteuning bij problemen te kunnen leveren.